نحوه تعیین گرید انرژی کولر / بهینه سرویس

نحوه تعیین گرید انرژی:
برای تعیین گرید انرژی ابتدا میبایست ضریب عملکرد دستگاه را EER را محاسبه نمود و سپس بر اساس آن گرید انرژی را تعیین نمود:
ضریب عملکرد در سرمایش : نسبت گرمای دفع شده بر انرژی ورودی به کمپرسور
رتبه بندی برچسب انرژی بصورت زیر است :
گرید A
چناچه EER بدست آمده بین 3/2تا 3/4 باشد.
گرید B
چناچه EER بدست آمده بین 3 تا 3/2 باشد.
گریدC
چناچه EER بدست آمده بین 2/8 تا 3 باشد.
گرید D
چناچه EER بدست آمده بین 2/6 تا 2/8باشد.
گرید E
چناچه EER بدست آمده کمتر از 2/6 باشد.
برای مثال اگر ظرفیت سرمایش یک کولر گازی 7/03کیلو وات باشد و مصرف برق دستگاه 2/12 کیلووات باشد،EER آن برابر3/31 خواهد بود و گرید انرژی آن A میباشد.Facebook    Google    LinkedIn    Twitter

برچسب ها